Mój program wyborczy

Dr hab. Danuta Zawadzka
Profesor Politechniki Koszalińskiej
Kandydatka na rektora
,,Bliżej ludzi – bliżej potrzebˮ
Program na kadencję 2020-2024

Dokąd zmierzamy?

Politechnika Koszalińska to uczelnia otwarta, prestiżowa i przedsiębiorcza. Otwarta na rozwój, współdziałanie i innowacje. Prestiżowa, ponieważ nasi absolwenci zasilają najważniejsze dziedziny gospodarki. Przedsiębiorcza – czyli aktywna we wszystkich obszarach działalności człowieka.

Będę dążyć do tego, aby Politechnika Koszalińska była silnym ośrodkiem akademickim Pomorza Środkowego – o dużej aktywności badawczo-dydaktycznej w obszarze nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, społecznych, humanistycznych i w dziedzinie sztuki.

Politechnika Koszalińska ma być atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizacji ambicji ludzi. Ośrodkiem o istotnym znaczeniu dla otoczenia społecznego, kulturowego i gospodarczego.

Jak tego dokonam?

 • Wzmocnię potencjał Uczelni (kapitał ludzki, bazę materialną, potencjał relacyjny).
 • Wprowadzę partycypacyjny model zarządzania, który zakłada większy udział pracowników w podejmowaniu decyzji.
 • Podejmę działania ukierunkowane na rozwój Uczelni.

Jakie działania zamierzam podjąć? – obszary kluczowe

Działalność naukowo-badawcza

 • Priorytetem jest uzyskanie statusu uczelni naukowo-dydaktycznej w ewaluacji po 2020 roku.
 • Dążenie do doskonałości regionalnej (wysokiej jakości publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach, wzrost liczby cytowań, rozwój bazy zapewniającej prowadzenie badań na wysokim poziomie, zbudowanie relacji z podmiotami regionalnego i lokalnego otoczenia gospodarczego, której zadaniem będzie realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych).
 • Wprowadzenie modelu zarządzania nauką, w którym główne działania nakierowane będą na wspieranie aktywnych zespołów badawczych w dyscyplinach wiodących, przy jednoczesnym zapewnieniu środków finansowych na nowe kierunki badań rozwojowych w pozostałych dyscyplinach.
 • Wspieranie interdyscyplinarności badań i współpracy z innymi ośrodkami.
 • Rozwój systemu wsparcia procesu pozyskiwania grantów finansujących badania (w tym również uelastycznienie systemu finansowania projektów badawczych).
 • Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających zatrudnianie specjalistów na stanowiskach naukowo-technicznych, niezbędnych do obsługi zaawansowanej aparatury badawczej.
 • Umiędzynarodowienie aktywności naukowej.
 • Wspieranie rozwoju Szkoły Doktorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji grantowej doktorantów.

Kształcenie

 • Rozwój oferty dydaktycznej – integracja działalności dydaktycznej z badaniami naukowymi, rozszerzenie zakresu usług edukacyjnych związanych z uczeniem się przez całe życie, wspieranie rozwoju kadry dydaktycznej.
 • Rozwój bazy dydaktycznej Uczelni, szczególnie w odniesieniu do kierunków inżynierskich.
 • Zwiększenie aktywności w zakresie projektów dydaktycznych o wymiarze międzynarodowym.
 • Budowanie kultury jakości kształcenia.
 • Intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz pozyskania kandydatów na studia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności nakierowanej na wsparcie rekrutacji na kierunkach inżynierskich.

Zarządzanie Uczelnią

 • Wdrożenie modelu współdziałania w obszarze określania kierunków rozwoju Uczelni, w tym zwiększenie decentralizacji opiniowania działań.
 • Opracowanie Programu Rozwoju Uczelni w oparciu o zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy.
 • Dążenie do stworzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, w tym rozwój systemów informatycznych, usprawniających wszystkie zadania nauczycieli oraz pracowników administracji.
 • Wprowadzenie silnego systemu promocji i budowy marki Politechniki Koszalińskiej, między innymi poprzez popularyzację efektów prac badawczych, rozwojowych, dydaktycznych, studenckich, środowiskowych.
 • Wdrożenie programu kreowania przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Uczelnię w systemie współpartnerstwa „Politechnika – partnerskie zarządzanieˮ, na zasadach budżetu partycypacyjnego (cel przedsięwzięcia z wyeksponowaniem korzyści dla Uczelni, przewidywane wpływy i wydatki, szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony projektu). Projekty będą dotyczyć takich obszarów, jak: proces kształcenia, procedura obiegu dokumentów, zarządzanie Uczelnią, badania naukowe i rozwój kadry, obsługa studentów i doktorantów, integracja społeczności akademickiej, poprawa warunków pracy.
 • Opracowanie czytelnego systemu podziału środków finansowych uzyskiwanych w ramach subwencji, zapewniającego współpracę pomiędzy jednostkami oraz zrównoważony rozwój Uczelni.
 • Uproszczenie procedur wewnętrznych, usprawnienie obiegu dokumentów i procesu podejmowania decyzji, zapewniających większą efektywność pracy badawczej i dydaktycznej.
 • Wspieranie wydziałów w zakresie racjonalnej gospodarki finansowej i wdrożenie systemu korzystania z wypracowanych środków.
 • Jawność i przejrzystość procesów decyzyjnych w Uczelni.

Wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze

 • Wzrost poziomu transferu wiedzy do gospodarki.
 • Zwiększenie obecności opiniotwórczej i eksperckiej Politechniki Koszalińskiej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Zapewnienie udziału przedstawicieli otoczenia gospodarczego w kreowaniu projektów rozwojowych Uczelni.
 • Zwiększenie więzi z absolwentami Uczelni.
 • Rozwój oferty odpłatnych zajęć dla różnych grup odbiorców w ramach systemu kształcenia ustawicznego, w tym wsparcie dydaktyki w szkołach średnich.

Studenci i doktoranci

 • Reaktywacja Kreślarni – budowa silnego klubu studenckiego, w tym Studenckiej Sceny Muzycznej.
 • Modernizacja Osiedla Akademickiego – stworzenie przyjaznej wizytówki Uczelni i polepszenie warunków studiowania (remont domów studenckich, pierwszeństwo parkingowe dla studentów, zwiększenie dostępu do Internetu bezprzewodowego, monitoring osiedla, modernizacja oświetlenia, stworzenie nowych miejsc aktywności studenckiej, np. grill z siedziskami).
 • Wspieranie działań naukowych, kulturalno-oświatowych i sportowych studentówi doktorantów.
 • Ustanowienie nagród rektorskich za działalność społeczną studentów i doktorantów na rzecz Uczelni.
 • Wprowadzenie stypendiów za osiągniecia sportowe.
 • Przydział pomieszczeń dla organizacji studenckich i doktoranckich, w tym ustalenie miejsca zebrań Parlamentu Studentów w głównym kampusie Uczelni.
 • Przygotowanie ,,Strefy Studentaˮ w każdym kampusie Uczelni.
 • Zwiększenie wpływu studentów i doktorantów na działania w zakresie jakości kształcenia.
 • Włączenie studentów i doktorantów do zespołu opracowującego Program Rozwoju Uczelni.
 • Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości studentów i doktorantów.

Kadra

 • Podniesienie rangi zasobów ludzkich do poziomu zasobów strategicznych.
 • Dążenie do poprawy warunków pracy, w tym rozwój systemów zachęcających do kreatywnej pracy badawczej, dydaktycznej i administracyjnej oraz innych form aktywności na rzecz Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących społeczność akademicką.
 • Opracowanie ścieżek rozwoju kariery zawodowej we wszystkich grupach pracowników.
 • Wprowadzenie systemu motywacyjnego pracowników wszystkich grup do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a zwłaszcza do kształcenia się przez całe życie.
 • Zwiększenie mobilności kadry w oparciu o programy międzynarodowe.

Deklaruję pełne zaangażowanie i konsekwencję w realizacji powyższego programu na rzecz Politechniki Koszalińskiej.
Przy aktywnej Państwa współpracy, możemy razem przyczynić się do rozwoju naszej Alma Mater.


Opis sposobu zarządzania Uczelnią

Zarządzanie Politechniką Koszalińską z perspektywy rektora powinno dążyć do realizacji trzech misji Uczelni: kształcenia, działalności badawczej oraz rozwijania współpracy z otoczeniem (w tym przede wszystkim transfer i komercjalizacja technologii, a także rozwój różnych form kształcenia przez całe życie). Ważna jest miasto- i kulturotwórcza rola Uczelni. Politechnika powinna stać się regionalnym centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego.

W swoich działaniach będę kierować się dążeniem do wzmocnienia potencjału Uczelni (kapitału ludzkiego, bazy materialnej, potencjału relacyjnego), wprowadzę partycypacyjny model zarządzania, który zakłada większy udział pracowników w podejmowaniu decyzji, a także podejmę działania ukierunkowane na zwiększenie dynamiki rozwoju naszej Alma Mater.

Politechnika musi stać się innowacyjna i przedsiębiorcza. Cechy temu sprzyjające to usprawnianie modelu zarządzania Uczelnią, w którym dominującą rolą jest promowanie kultury przedsiębiorczości, sprzyjanie budowaniu relacji z otoczeniem i motywowanie środowiska akademickiego do poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania. Uwzględniając różnorodność aktywności jednostek Uczelni, duże znaczenie przypisuję ciałom kolegialnym w procesie konsultowania i opiniowania głównych kierunków działań. Z uwagi na uwarunkowania systemowe, będą one pełnić rolę doradczą, a nie decyzyjną. Tworzona kultura przedsiębiorczości będzie oparta o tradycje akademickie oraz dotychczasowy dorobek Uczelni. Ważnym kierunkiem zmian jest otwarcie na inicjatywy oddolne. Jednym z jego przejawów będzie program kreowania przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Uczelnię w systemie współpartnerstwa „Politechnika – partnerskie zarządzanie”, na zasadach budżetu partycypacyjnego. Pracownicy Uczelni będą mieli możliwość zaproponowania działań ważnych dla Uczelni przedstawiając we wniosku cel przedsięwzięcia z wyeksponowaniem korzyści dla Uczelni, przewidywane wpływy i wydatki, szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony projektu. Projekty będą dotyczyć takich obszarów, jak: proces kształcenia, procedura obiegu dokumentów, zarządzanie Uczelnią, badania naukowe i rozwój kadry, obsługa studentów i doktorantów, integracja społeczności akademickiej, poprawa warunków pracy. Bardzo istotne z punktu widzenia budowy kultury przedsiębiorczości będzie zachęcanie do tworzenia zespołów badawczych o większym potencjale w zakresie realizacji zadań badawczych, w tym motywowanie do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Politechnika ma być organizacją podporządkowaną wiedzy. Należy usprawnić proces tworzenia i przetwarzania wiedzy, motywować pracowników do dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania. Mam zamiar podnieść rangę zasobów ludzkich do poziomu zasobów strategicznych. Aby uzyskać synergię między wiedzą a przedsiębiorczością (urzeczywistnienie trzech misji), należy zapewnić odpowiednie warunki do współpracy między jednostkami wewnętrznymi Uczelni. Będzie to możliwe między innymi poprzez wprowadzenie nowych czytelnych zasad finansowania, uproszczenie procedur wewnętrznych, w tym usprawnienie obiegu dokumentów oraz przepływu informacji.

Cechą Politechniki Koszalińskiej jako organizacji podporządkowanej wiedzy powinien być ciągły rozwój pracowników, którego efektem jest: doskonalenie programów studiów, wdrożenia i patenty, publikacje, uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych. Wyzwalanie kreatywności pracowników wymaga wyraźnego motywowania, np. poprzez elastyczne traktowanie pensum. Zasadne będzie opracowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Wiedza ma charakter uniwersalny, a dzieleniu się tworzoną i posiadaną wiedzą będzie sprzyjało rozwijanie kontaktów lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Model zarządzania Politechniką Koszalińską będzie uwzględniał współudział pracowników w procesie podejmowania decyzji, w wymiarze funkcjonowania kolegialnych ciał doradczych na różnych szczeblach. Będzie uwzględniał indywidualizm uczonych oraz wolność akademicką. Doprowadzi to do pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej Uczelni. Jego kluczowym elementem będzie doskonalenie komunikacji (studenci – nauczyciele – administracja – kierownictwo). Świadomość tych zależności oraz zastosowanie określonych metod doprowadzi do zwiększenia zakresu myślenia wspólnotowego w naszej Uczelni, a tym samym zwiększenia efektywności realizacji trzech misji.

Politechnika Koszalińska ma wyróżniający ją spośród innych uczelni uniwersyteckich cel, urzeczywistnienie trzeciej misji, poprzez budowanie trójkąta wiedzy: innowacje – badania -kształcenie. Rolą Uczelni w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy jest stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości pracowników i studentów. Bardzo istotnym zadaniem rektora w nowej kadencji będzie wprowadzenie elastycznych reguł w zakresie wyceny zleconych usług badawczych oraz realizacji projektów rozwojowych. Ważnym zadaniem Uczelni jest komercjalizacja technologii, co się z tym wiąże budowanie ścisłych relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Rozwój relacji z otoczeniem jest, w mojej opinii, jednym z ważniejszych zadań Politechniki Koszalińskiej. Interesariusze zewnętrzni powinni stać się współkreatorami oferty Uczelni, zarówno w zakresie kształcenia, jak i realizacji usług badawczych. Politechnika Koszalińska powinna być organizacją aspirującą do miana organizacji podporządkowanej wiedzy, a także odpowiedzialnej społecznie, która dąży do doskonalenia relacji  z interesariuszami.

Rektora powinna cechować transparentność funkcjonowania i racjonalność alokacji posiadanych zasobów. Działalność Uczelni powinna być nastawiona na potrzeby studentów i pracowników oraz opierać się na więziach partnerskich z otoczeniem. Zadaniem rektora będzie między innymi: definiowanie oczekiwań wobec pracowników, wyzwalanie kreatywności i tworzenie przestrzeni do jej rozwoju, otwartość na różnorodność, ochrona wartości akademickich, oraz motywacja do pracy zespołowej. Pracownicy Politechniki podporządkowanej wiedzy będą pełnić różnorodne funkcje. Będą motywowani do rozwijania kontaktów i zobowiązani do ciągłego uczenia się. Rektor będzie koncentrował się na koordynacji prac nad powstaniem Programu Rozwoju Uczelni, którego horyzont czasowy będzie wybiegał poza ramy kolejnej kadencji. Program powstanie w oparciu o zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy. Zadaniem rektora będzie harmonizacja działalności jednostek Uczelni, elastyczne podejście do rozwiązywania problemów, a także dążenie do racjonalnego gospodarowania w rygorach dyscypliny finansów publicznych.

Będę dążyć do tego, aby urzeczywistnić wizję sformułowaną w postaci stwierdzenia: Politechnika Koszalińska to uczelnia otwarta, prestiżowa i przedsiębiorcza. Otwarta na rozwój, współdziałanie i innowacje. Prestiżowa, ponieważ nasi absolwenci zasilają najważniejsze dziedziny gospodarki. Przedsiębiorcza – czyli aktywna we wszystkich obszarach działalności człowieka. Chcę dążyć do tego, aby Politechnika Koszalińska była silnym ośrodkiem akademickim Pomorza Środkowego – o dużej aktywności badawczo -dydaktycznej w obszarze nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, społecznych, humanistycznych i w dziedzinie sztuki. Politechnika Koszalińska ma być atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizacji ambicji ludzi. Ośrodkiem o istotnym znaczeniu dla otoczenia społecznego, kulturowego i gospodarczego.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close