Danuta Zawadzka

Rektor Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2020-2024

O mnie…

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Danuta Zawadzka urodziła się 11 grudnia 1974 r. w Kołobrzegu. W 1998 r. ukończyła studia magisterskie w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, na kierunku ekonomia. Od tego czasu związana jest zawodowo z macierzystą Uczelnią – początkowo jako asystent, od 2002 r. jako adiunkt. Od marca 2011 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość D. Zawadzka uzyskała w 2002 r. w Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, tytuł rozprawy: Efektywność finansowania przedsiębiorstwa kapitałem uzyskanym z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse przedsiębiorstwa uzyskała w 2010 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania (tytuł rozprawy: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena).

W całym okresie związania z Politechniką Koszalińską, najpierw, jako studentka, potem jako pracownik przejawiała aktywność organizacyjną. W latach 1996-1998 była Wiceprzewodniczącą, a później Przewodniczącą Parlamentu Studentów PK oraz członkiem Senatu PK. Kończąc studia została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wzorową postawę i zaangażowanie w życie społeczności akademickiej.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK jest rektorem Politechniki Koszalińskiej, kierownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych PK. W latach 2012 – 2020 pełniła funkcję prorektora ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej oraz przewodniczyła Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia. W latach 2002 – 2012 pełniła funkcję koordynatora Programu Socrates – Erasmus (obecnie LLP – Erasmus Departamental Coordinator). Była członkinią Komisji ds. Jakości, obecnie jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku Finanse i Rachunkowość.

W latach 2007–2008 realizowała habilitacyjny projekt badawczy pt.: Identyfikacja i ocena czynników determinujących popyt na kredyt handlowy zgłaszany przez mikro i małe przedsiębiorstwa (3353/B/H03/2007/33). W latach 2011-2013 była kierownikiem grantu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt.: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego (3577/B/H03/2011/40). Od stycznia 2020 r. do czerwca 2022 r. była kierownikiem projektu badawczego pt. Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu, finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dialog” (0131/DLG/2019/10). Jej działalność naukowa znajduje odzwierciedlenie w ponad 200 publikacjach naukowych. Pełniła rolę promotora w trzech przewodach doktorskich w dyscyplinie finanse (dr Agnieszka Strzelecka: Finansowe czynniki determinujące oszczędności rolniczych gospodarstw domowych Pomorza Środkowego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 2014; dr Ewa – Szafraniec Siluta: Finansowe czynniki determinujące rozwój inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 2015, dr Agnieszka Moskal: Determinanty efektywności funduszy surowcowych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, 2022).

Danuta Zawadzka odbyła staże w Instituto Superior de Ekonomia e Gestão (Universidade Tecnica de Lisboa) w Portugalii, w Uniwersytecie w Liege w Belgii, w Coventry Technical College w Wielkiej Brytanii, University of Prishtina, University of Gjakova „Femi Agani”, Technical University of Moldova. Była stypendystką Wspólnoty Francuskiej Belgii, programów: Tempus, Sokrates – Erasmus, LLP-Erasmus, Ceepus.

Jest członkinią: od 2024 Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN), od I 2023 – Rector’s Council, Uniwersytet Europejski EU4Dual, od XII 2022 – Rady Konsorcjum „Nauka dla morza”, od 2022 – Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Mesynie (Włochy), od 2020 – Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2018- Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Zdrowia SOFRA. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research (ATINER), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym w latach 2002-2005 pełniła funkcję członkini Zarządu Oddziału w Koszalinie. W latach 2003 – 2016 pełniła społecznie funkcję wiceprezesa Fundacji „Nauka dla Środowiska” działającej przy Parku Naukowo-Technologicznym Politechniki Koszalińskiej. Współpracowała z Radą Środkowopomorskiej Naczelnej Organizacji Technicznej. Była członkinią Rady Programowej Zeszytów Naukowych ENTIME – Entrepreneurship in Modern Economics, wydawanych przez Politechnikę Gdańską. Jest wiceprzewodniczącą Kapituły konkursu „Perły Biznesu”, była członkinią Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina w latach 2019-2023, członkinią Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – powołanie 29 maja 2021 r.). Od 2020 roku jest Przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), od 2020 – członkinią Komisji KRASP ds. Akredytacji i Rankingów, od 2020 – członkinią Komisji KRASP ds. Kształcenia. W latach 2016-2020 była członkinią Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, a w latach 2012-2016 członkinią Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT).

Danuta Zawadzka  otrzymała w 2009 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2010 r. Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w 2013 r. została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close